"Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie" - M. Grzegorzewska

Historia SOSzW w Niemieńsku

 1320349620.jpg [800x388]

Oto krótka historia naszego Ośrodka:

W miejscu obecnie istniejącego w Niemieńsku Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego, w październiku 1968r. powstał Państwowy Zakład Wychowawczy.

Jego siedzibą jest pałac myśliwski. Wcześniej po roku 1945 do 1963 jest własnością Zarządu Lasów Państwowych w Szczecinie, następnie przejęty przez Zarząd Aptek w Szczecinie.

Od 1967r. gospodarzem obiektu zostaje Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Zdewastowany obiekt poddany jest remontowi i zaadaptowany dla potrzeb edukacji specjalnej.

Pierwszym dyrektorem placówki zostaje Zygmunt Olszewski a pedagogami Alfreda Kura i Maryla Katyńska. W budynku głównym mieścił się internat i szkoła specjalna dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz nieprzystosowanych społecznie. Utworzone zostają 2 grupy wychowawcze oraz 2 klasy szkolne: siódma i ósma.

Od roku 1971 do zakładu przybywa coraz więcej wychowanków. W internacie tworzy się 3 grupy wychowawcze, w tym 2 grupy chłopców i l grupę dziewcząt. W szkole utworzono klasę VI, VII oraz VIII specjalną. Liczba wychowanków wynosi 70. W wyniku nowego podziału administracyjnego w roku 1975 cały powiat Choszczno należący do województwa szczecińskiego zostaje wcielony w granice województwa gorzowskiego. Od tego czasu Państwowy Zakład Wychowawczy w Niemieńsku przechodzi pod Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gorzowie Wielkopolskim.

W roku szkolnym 1975/76 placówka zaczyna przyjmować pierwszych wychowanków upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym do tworzonej „szkoły życia” - pierwszą w województwie gorzowskim. Początkowo organizuje się jedną I klasę „szkoły życia” dla dziewcząt, a w następnym roku szkolnym - klasę chłopców.

Opiekę nad „szkołą życia” powierza się ówczesnemu dyrektorowi Zakładu Adamowi Gnysińskiemu. Absolwenci ostatniej, ósmej klasy specjalnej opuszczają Państwowy Zakład Wychowawczy w Niemieńsku w roku 1983/84. Równocześnie z nimi kończą szkołę życia pierwsi absolwenci dwóch klas ósmych.

W Państwowym Zakładzie Wychowawczym w latach 1976 - 1984 przebywały dzieci i młodzież w wieku od 7 do 20 roku życia, posiadające wszystkie stopnie upośledzenia umysłowego.

W roku szkolnym 1984/85 Państwowy Zakład Wychowawczy całkowicie zmienia profil nauczania i wychowania i zostaje przeznaczony dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Oświaty i Wychowania zmienia się nazwę zakładu na Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Niemieńsku. Funkcjonuje w nim ośmioletnia Szkoła Podstawowa i internat. W 1992r. organizuje się 2-letnią Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy Zawodowej (rolnik - ogrodnik), która istnieje do 2002r.

W okresie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych w placówce przeprowadzono wiele prac remontowych, modernizacyjnych i adaptacyjnych. Staraniem ówczesnych dyrektorów placówka jest doposażana, co przynosi poprawę warunków do prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i rewalidacyjnych oraz socjalno - bytowych.

W 1999r. organem prowadzącym dla placówki staje się Powiat Choszczeński, a reforma systemu oświaty przynosi powstanie 6-letniej Szkoły Podstawowej, 3-letniego Gimnazjum.

W 2004r. dla uczniów kończących gimnazjum zostaje utworzona 3-letnia ponadgimnazjalna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. W placówce prowadzono również zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla głęboko upośledzonych.

Od września 2004r. do Ośrodka w Niemieńsku uczęszczają dzieci ze zlikwidowanego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Święciechowie.

Zgodnie z danymi dokumentów znajdujących się w archiwum do 2008r. w placówce w Niemieńsku przebywało i uczyło się 498 uczniów.

W chwili obecnej - w roku 2018 - w Zamku funkcjonuje Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, mogący się szczycić 50 letnią tradycją!